Asociácia manželských a rodinných poradcov

  

Kontakt | Wap  

ETICKÝ KÓDEX


ETICKÝ KÓDEX manželského a rodinného poradcu prijatý AMRPaSP SR v Bratislave.

I. STATUS ETICKÉHO KÓDEXU MANŽELSKÉHO A RODINNÉHO PORADCU

1. Kódex je súborom etických zásad, ktoré vyjadrujú zodpovednosť vo vzťahu ku klientom. Táto zodpovednosť sa vzťahuje aj k poradenskému procesu a jeho cieľom.

2. Kódex sa snaží garantovať kvalitu poskytovaných poradenských služieb klientom, predovšetkým vo vzťahu poradcu ku klientom, ktorý zahŕňa súčasne hlboko ľudský i profesionálny rozmer.

3. Etický kódex rešpektuje etické pravidlá Európskej asociácie pre poradenstvo( EAC) a Internacionálnej asociácie pre rodinné poradenstvo (IFTA)

II. VŠEOBECNÉ PRINCÍPY

Ťažiskom činnosti manželských a rodinných poradcov, združených do AMRPaSP SR tvoria poradenské a psychoterapeutické služby pre klientov, ktoré poskytujú špecializovane, podľa svojho vzdelania a najmä podľa zamerania výcviku.

Poradenské a psychoterapeutické služby manželských a rodinných poradcov a sociálnych pracovníkov sú nástrojom sociálno-psychologickej pomoci a vychádzajú z princípu: rešpektovať, podporovať a rozvíjať vlastné zdroje každého jednotlivca pri hľadaní východísk z náročných životných situácií a pri riešení osobných, partnerských, rodinných, pracovných a iných problémov.

V prípadoch, kde je súčasťou poradenskej práce písomné vyjadrenie, či posúdenie situácie, dbá poradca na rešpektovanie dôstojnosti a osobnej integrity klientov, pri zachovávaní súčasného zákonného rámca.

Okrem profesionálnych zásad poradenskej práce, poradca poskytuje poradenské a psychoterapeutické služby jednotlivcom v súlade s Deklaráciou ochrany práv a slobôd občanov SR, rešpektujúc individualitu a jedinečnosť každého človeka a také hodnoty ako je úcta k životu, k ľudskej dôstojnosti a k ochrane a podpore psychického a fyzického zdravia.

III. ZÁSADY A PRAVIDLÁ PORADENSKEJ PRAXE

Poradca má konať v zhode s najvyššími požiadavkami profesionálnej cti.

A. Voči klientom

1. Poradca dbá, aby poskytoval také služby, pre ktoré je odborne a osobnostne kompetentný.

2. Poradca monitoruje limity svojej odbornej kompetencie a rozvíja svoju profesionalitu. Permanentne sa vzdeláva a zdokonaľuje svoje praktické spôsobilosti s využívaním supervíznej (konzultačnej) podpory.

3. Ak požadovaná služba presahuje odbornú spôsobilosť poradcu, usiluje sa zabezpečiť , aby túto službu žiadateľovi poskytol iný kompetentný (príslušný) odborník, o čom vhodným spôsobom informuje klienta.

4. Poradca je povinný chrániť v každej situácii svoju profesijnú nezávislosť.

5. Poradca sa musí zdržať činnosti, keď je jeho psychický alebo fyzický stav v dôsledku napríklad ochorenia, stresového vyčerpania, liekov alebo alkoholu taký, že u neho dochádza k profesionálnej indispozícii.

6. Poradca zachováva mlčanlivosť a zabezpečuje ochranu informácií (zákon č. 428/2002 Zb. zákonov) získaných v individuálnych stretnutiach. Zásada mlčanlivosti platí i voči osobám, ktoré sú s klientom v blízkom vzťahu (ako napríklad manželský partner, či iný člen rodiny), aj keď sú títo súčasťou poradenského vzťahu. Poradca môže zverejniť skutočnosti z individuálnych stretnutí iným osobám len so súhlasom klienta. Zachovávanie mlčanlivosti je povinný aj po skončení pracovného vzťahu s klientom.

7. Písomný záznam z konzultácií s klientom nesprístupňuje osobám neviazaným mlčanlivosťou a dbá na bezpečné uloženie záznamov a iných materiálov o klientovi (do uzamykateľných zásuviek, registračiek a v počítači). Ak chce poradca zaznamenávať priebeh stretnutia na audio alebo video záznam, žiada k tomu písomný súhlas klienta a dohodne s ním spôsob ďalšieho použitia záznamu

8. Poradca umožní klientovi, na jeho požiadanie, nahliadnuť do výsledkov psycho-diagnostických testov, ktoré absolvoval.

9. V prípade, že poradca je požiadaný podať správu o klientovi inej inštitúcii, oboznámi klienta s jej obsahom. V žiadnom prípade poradca nezverejňuje skutočnosti dôverného charakteru.

10. Poradenská pomoc je založená na vzájomnej dohode (ústne a i.) medzi poradcom a klientom - o cieľoch, postupoch i metódach. Žiaden z týchto prvkov nemôže poradca klientovi vnucovať: (Platí to aj o psychodiagnostikých metódach.) Na podnet klienta alebo poradcu, je dohoda vždy otvorená prehodnoteniu.

11. Poradca sa usiluje o vytvorenie ľudsky prijímajúcej a podpornej atmosféry pre klienta. Snaží sa ho chápať, podporiť a zdržiava sa hodnotiaceho postoja a správania (ktoré znižuje sebaúctu klienta).

12. V prípade vedenia páru alebo rodiny sa snaží poskytovať rovnako prijímajúci vzťah všetkým zúčastneným a nevstupuje so žiadnym členom do koalície voči ostatným.

13. Poradca nezneužíva profesionálny vzťah, ktorý vznikne medzi ním a klientom na neoprávnený vlastný prospech:

a/ Nežiada od klienta služby a ani ich neprijíma, ak mu ich klient sám ponúka a vysvetlí mu zmysel tohto počínania.

b/ Charakter vzťahu poradca-klient by nemal prerastať do neformálnych priateľských vzťahov, ani po skončení kontaktu. Intímny vzťah (resp. sexuálny vzťah) s klientom je neprípustný.

c/ Je potrebné vyhýbať sa prijímať za klientov ľudí z okruhu príbuzných, priateľov a známych, ak o to požiadajú. Poradca ich taktne odporučí alebo im sprostredkuje kontakt s iným kolegom - poradcom.

B. Voči kolegom a inštitúcii, ktorú reprezentuje:

1. Poradca musí vystupovať voči ostatným kolegom v duchu zásad stavovskej a profesionálnej cti a kolegiálnosti, postavenej na dôvere, rešpekte a spolupráci. Je povinný správať sa voči kolegom zdvorilo a korektne a zdržať sa akéhokoľvek znevažovania ich profesionálnej spôsobilosti a ľudskej dôstojnosti.

V prípade, že má poradca odôvodnené podozrenie z neprimeraného profesionálneho postupu kolegu, je povinný ho na to upozorniť.

Ak je uvedené riešenie nedostačujúce, obráti sa na Etickú komisiu AMRPaSP SR, alebo v prípade porušenia profesijných pravidiel na Profesijnú komisiu AMRPaSP SR..

2. Poradca zachováva korektný a lojálny prístup k vlastnej organizácii, dbá na dobrú povesť svojej praxe a rešpektuje iné inštitúcie a verejnosť.

3. V konaní, ktoré je v zhode s Etickým kódexom je poradca všestranne podporovaný svojou organizáciou.

4. Poradca sa pri vstupe do AMRPaSP SR s jej Štatútom, Etickým kódexom poradcu a svojim podpisom na prihláške sa zaviaže k jeho dodržiavaniu.

PhDr. Jolana Kusá
štatutárný zástupcaMohlo by vás zaujímať: Impotencia.sk | Neplodnost.sk | FreeJob.sk | EMPATIA Bulletín


Upozornenie!

Na všetky príspevky sa vzťahuje autorské právo. Za obsah textov, reklám a obrázkov zodpovedajú ich autori a zadávatelia. Vydavateľ si vyhradzuje právo na skrátenie a formálnu úpravu textu, ako aj na ich jazykovú úpravu. Vydavateľ si tiež vyhradzuje právo na umiestnenie inzercií a reklamných článkov, pokiaľ nebolo dohodnuté ich umiestnenie so zadávateľom. Kopírovanie a rozširovanie textov, grafov a fotografií, alebo ich častí je povolené len s písomným súhlasom autorov a vydavateľa.

Copyright © AMRPaSP SR, 2009 - 2022 | All rights reserved | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET

Pridať medzi obľúbené | Nastaviť ako východziu stránku

Štatistika návštevnosti