Asociácia manželských a rodinných poradcov

  

Kontakt | Wap  

STANOVY AMROaSP SR


OBČIANSKE ZDRUŽENIE ASOCIÁCIA PORADCOV A SOCIÁLNYCH PRACOVNÍKOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA

ČLÁNOK 1

Základné ustanovenia

1. Občianske združenie má názov ASOCIÁCIA PORADCOV A SOCIÁLNYCH PRACOVNÍKOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA S OFICIÁLNOU SKRATKOU APaSP SR BRATISLAVA

2. Sídlom združenia je Bratislava

ČLÁNOK 2

Ciele a činnosť

1. Asociácia poradcov a sociálnych pracovníkov SR Bratislava /ďalej len Asociácia poradcov/ združuje poradcov a sociálnych pracovníkov poskytujúcich služby a pomoc v manželských, rodinných a osobných problémoch. Cieľom Asociácie poradcov je chrániť jej práva a oprávnené záujmy, pomáhať rozvoju ich profesionálnej úrovne, udržiavať a skvalitňovať duševné zdravie a informačnú úroveň obyvateľstva v oblasti osobného a rodinného života.

2. Stanovené ciele Asociácie poradcov a sociálnych pracovníkov napĺňa tým, že:
-chráni profesijné záujmy a práva svojich členov
-poskytuje svojim členom pomoc pri výkone povolania
-poskytuje výcviky a vzdelávanie z relevantnej oblasti
-stará sa o systém kvalifikačných požiadaviek pre certifikáciu v odbore poradca a sociálny pracovník, ktoré sa vyskytujú v poskytovaných zariadeniach
-uskutočňuje aktivity a projekty, zamerané na udržanie a skvalitňovanie medziľudských vzťahov, manželských a rodinných systémov na rozvoj osobnosti, mobilizáciu a využitie ľudského a potenciálu všetkých vekových kategórií, zvlášť mládeže
-podporuje zlepšovanie kvality pomoci a služieb, poskytovaných jednotlivcom, párom. rodinám a skupinám obyvateľstva
-snaží sa organizovať siete služieb a pomoci v oblastiach, ktoré nie sú dostatočne saturované
- na požiadanie sa vyjadruje k legislatívnym návrhom v oblasti sociálnej starostlivosti a pomoci, ku koncepcii rozvoja poradenstva pre jednotlivca, pár a rodinu, osobitne Centrá poradenstvo psychologických služieb SR /ďalej už len CPPS/: k zabezpečovaniu odborného rastu pracovníkov CPPS, ich odmeňovania a ďalším závažným skutočnostiam

spolupracuje s partnerskými organizáciami doma i v zahraničí menovite s European Association for Counselling psychologická spoločnosť
Uskutočňuje informačnú a edičnú činnosť
Aktualizuje svoju činnosť podľa návrhov členov

ČLÁNOK 3

Členstvo

1. Členom Asociácie poradcov môže byť fyzická soba staršia ako 18 rokov, spôsobilá na právne úkony, občiansky bezúhonná ktorá sa stotožňuje zo stanovami a cieľmi asociácie poradcov a ktorá spĺňa ďalšie podmienky, stanovené vnútorným poriadkom Asociácie poradcov.

2. O prijatí za člena Asociácie poradcov rozhoduje na základe písomnej prihlášky predsedníctvo Asociácie poradcov.

3. Členstvo vzniká po zaplatení zápisného a členského príspevku dňom prijatia za člena Asociácie poradcov.

4. Dokladom členstva je potvrdenie o členstve vydané predsedníctvom.

5. Zánik členstva:

Členstvo v Asociácií poradcov môže zaniknúť:

a/ vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomného zoznámenia člena o vystúpení z Asociácie poradcov predsedníctvu
b/ vylúčením – členstvo zaniká dňom rozhodnutia predsedníctva o vylúčení, pričom dôvodom pre vylúčenie môže byť závažné porušenie stanov Asociácie poradcov, ako aj skutočnosť, že člen dlhšie ako dva roky neplatí členské príspevky,
c/ úmrtím člena,
d/ zánikom Asociácie poradcov

ČLÁNOK 4

Práva a povinnosti členov

1. Člen má právo najmä:
a/ podieľať sa na činnosti Asociácie poradcov
b/ voliť a byť volený do orgánov Asociácie poradcov
c/ obracaťsa na orgány Asociácie poradcov s podnetmi a sťažnosťami a žiadať o ich stanovisko
d/ byť informovaný o rozhodnutiach orgánovAsociácie poradcov, podávať návrhy a zmeny vnútorného poriadku a stanov,
e/ požívať výhody a zľavy stanovené vnútorným poriadkom Asociácie poradcov pri splnení stanovených podmienok.

2. Povinnosti člena sú najmä:
a/ dodržiavať stanovy Asociácie poradcov,
b/ plniť uznesenia orgánov Asociácie poradcov,
c/ aktívne sa podieľať na činnosti Asociácie poradcov a vykonávať podľa svojich najlepších možností, schopností a zdravotného stavu, zverené funkcie
d/ zaplatiť zápisné v sume 100 Sk, platiť členské príspevky v sume 50 SK vždy do 31. marca daného roka a platiťďalšie poplatky stanovené orgánmi Asociácie poradcov.

ČLÁNOK 5

Orgány Asociácie poradcov

Orgánmi Asociácie poradcov sú:

a/ valné zhromaždenie,
b/ predsedníctvo,
c/ štatutárny orgán,
d/ revízna komisia.

ČLÁNOK 6

Valné zhromaždenie

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Asociácie poradcov a je utvorené zo všetkých členov Asociácie poradcov.

2. Valné zhromaždenie najmä:
a/ schvaľuje stanovy Asociácie poradcov, ich zmeny a doplnky,
b/ volí a odvoláva členov predsedníctva,
c/ volí a odvoláva členov revíznej komisie,
d/ schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení,
e/ schvaľuje plán činnosti a výročnú správu,
f/ rozhoduje o zrušení Asociácie poradcov
g/ rozhoduje o vytvorení nových organizačných útvarov a pracovných skupín Asociácie poradcov.

3. Zasadnutie valného zhromaždenia zvoláva predsedníctvo podľa potreby, najmenej raz za dva roky. Predsedníctvo zvolá valné zhromaždenie, ak o to požiada najmenej tretina členov Asociácie poradcov.Valné zhromaždenie je uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov, valné zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. Pri rozhodovaní o zániku Asociácie poradcov alebo o spôsobe, akým bude naložené s jej majetkom, rozhoduje valné zhromaždenie trojpätinovou väčšinou prítomných členov. V odôvodnených prípadoch
Môže rozhodnúť predsedníctvo o inom spôsobe hlasovania valného zhromaždenia, napr. korešpondenčnom.

ČLÁNOK 7

Predsedníctvo

1. Predsedníctvo je výkonným orgánom Asociácie poradcov, ktorý je za svoju činnosť zodpovedný valnému zhromaždeniu. Riadi činnosť Asociácie poradcov v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia.

2. Predsedníctvo má najmenej päť členov, ktorých funkčné obdobie sú tri roky. Predsedníctvo sa schádza najmenej štyrikrát ročne. Jeho rokovania zvoláva a riadi predseda. Predsedníctvo je uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Predsedníctvo rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.

3. Predsedníctvo najmä:
a/ volí spomedzi svojich členov a odvoláva predsedu a podpredsedu
b/ riadi a zabezpečuje činnosť Asociácie poradcov
c/ zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania valného zhromaždenia
d/ vypracováva plán činnosti a správu o činnosti, návrh rozpočtu a správu o hospodárení Asociácie poradcov,
e/ rozhoduje o prijatí a vylúčení člena Asociácie poradcov,
f/ rozhoduje o vytvorení organizačných útvarov Asociácie poradcov, ak o tom nerozhodlo valné zhromaždenie,
g/ rozhoduje o zrušení Asociácie poradcov, ak sa valné zhromaždenie nezíde do troch mesiacov, aby rozhodlo o zrušení Asociácie poradcov,
h/ ustanovuje likvidátora v prípade likvidácie Asociácie poradcov

4. Predsedníctvo môže na zabezpečenie svojej činnosti:
a/ zriaďovať sekretariát alebo kanceláriu
b/ ustanovovať sekretára, tajomníka, ktorý môže byť v pracovnom pomere
c/ ustanovovať pracovné skupiny na zabezpečenie úloh a činnosti Asociácie poradcov, ktorých členovia môže byť v pracovnom pomere,
d/ ustanoviť svoj poradný zbor.

ČLÁNOK 8

Štatutárny orgán

1. Štatutárnym orgánom Asociácie poradcov je predseda a podpredseda. Predseda zastupuje Asociáciu poradcov navonok. V neprítomnosti predsedu a z jeho poverenia zastupuje Asociáciu poradcov navonok jej podpredseda.

Predseda zvoláva a riadi zasadnutia predsedníctva.

ČLÁNOK 9

Revízna komisia

1. Revízna komisia je kontrolným orgánom Asociácie poradcov, ktorý za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu.

2. Revízna komisia má najmenej troch členov, ktorí spomedzi seba volia predsedu. Schádza sa najmenej dvakrát ročne. Jej rokovania zvoláva a riadi predseda. Revízna komisia je uznášania schopná ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov. Rozhodnutia prijíma nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.

Revízna komisia najmä:
a/ kontroluje hospodárenie Asociácie poradcov, upozorňuje predsedníctvo na nedostatky a navrhuje mu riešenia na ich odstránenie
b/ kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorného poriadku.

Dodatky k stanovám.Mohlo by vás zaujímať: Impotencia.sk | Neplodnost.sk | FreeJob.sk | EMPATIA Bulletín


Upozornenie!

Na všetky príspevky sa vzťahuje autorské právo. Za obsah textov, reklám a obrázkov zodpovedajú ich autori a zadávatelia. Vydavateľ si vyhradzuje právo na skrátenie a formálnu úpravu textu, ako aj na ich jazykovú úpravu. Vydavateľ si tiež vyhradzuje právo na umiestnenie inzercií a reklamných článkov, pokiaľ nebolo dohodnuté ich umiestnenie so zadávateľom. Kopírovanie a rozširovanie textov, grafov a fotografií, alebo ich častí je povolené len s písomným súhlasom autorov a vydavateľa.

Copyright © AMRPaSP SR, 2009 - 2022 | All rights reserved | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET

Pridať medzi obľúbené | Nastaviť ako východziu stránku

Štatistika návštevnosti